علی صالحی

نام و نام خانوادگیعلی صالحی
پوزیشن (Affiliation)دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی معدن-گرایش استخراج
موضوعات تخصصیمعدنکاری روباز-طراحی و برنامه ریزی استخراج معادن – تکنولوژی دیجیتال در معادن
آدرس پست الکترونیکیAlisalehi94@aut.ac.ir