حسنا شه بخش

نام و نام خانوادگیHosna shahbakhsh
حسنا شه بخش
پوزیشن (Affiliation)B.Sc  student in Mining Engineering – Amirkabir University of Technology
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تحصیلی و گرایشMining Engineering -Exploitation
مهندسی معدن – استخراج معدن
آدرس پست الکترونیکیHosna.shahbakhsh@aut.ac.ir