جعفر خادمی حمیدی

نام و نام خانوادگیجعفر خادمی حمیدی
پوزیشن (Affiliation)دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی معدن – استخراج معدن
موضوعات تخصصیطراحی و برنامه-ریزی در معادن زیر زمینی
 حفاری مکانیزه و تونلسازی
طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
 اتوماسیون در معادن
آدرس پست الکترونیکیjafarkhademi@modares.ac.ir