میرسینا امیرشنوا

نام و نام خانوادگیمیرسینا امیرشنوا
پوزیشن (Affiliation)دکتری استخراج معدن – دانشکده مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی استخراج معدن
موضوعات تخصصیبستن و بازسازی معدن، ارزیابی اثرات زیست محیطی، توسعه پایدار، تخمین هزینه، تحلیل ریسک، برنامه‌ریزی استراتژیک
آدرس پست الکترونیکیsina.amirshanava@gmail.com