دکتر شکوفه رحیمی

نام و نام خانوادگیدکتر شکوفه رحیمی
پوزیشن (Affiliation)دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی و گرایشمعدن- استخراج
موضوعات تخصصیتهویه- گازخیزی
آدرس پست الکترونیکیRahimi.shokofe@gmail.com