مهرنوش حیدری

نام و نام خانوادگیMehrnoosh Heydari
مهرنوش حیدری
پوزیشن (Affiliation)Ph.D. Candidate
کاندیدای دکترا
رشته تحصیلی و گرایشMining Engineering-Exploitation
مهندسی معدن-استخراج معدن
موضوعات تخصصیEnvironmental Impact Assessment
Life Cycle Assessment
Mining & Sustainable Development
ارزیابی آثار زیست محیطی
ارزیابی چرخه حیات
معدنکاری و توسعه پایدا
آدرس پست الکترونیکیMehrnoosh.heydarii@gmail.com
mehrnoosh.h96@aut.ac.ir