نیما کریم

نام و نام خانوادگینیما کریم
پوزیشن (Affiliation)دانشجوی دکتری استخراج معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تحصیلی و گرایشمهندسی معدن – استخراج معدن
موضوعات تخصصیطراحی و برنامه ریزی تولید معادن روباز
حفاری و انفجار
آدرس پست الکترونیکیKarim.nima@gmail.com
Nima.karim@aut.ac.ir